PENNOD 5.
Ynni ac Amgylchedd Gwyrddach

Addewid Llafur Cymru i Gymru

Byddwn yn:

 1. Deddfu i ddileu'r defnydd o blastigau untro sy’n aml yn cael eu taflu fel sbwriel, gan arbed ein moroedd a'n cefn gwlad rhag pla llygredd plastig. Byddwn hefyd yn cyflwyno cynllun cyfrifoldeb cynhyrchydd estynedig i gymell busnesau i leihau gwastraff.
 2. Creu Coedwig Genedlaethol i ymestyn o Ogledd Cymru i'r De, gan wella 20 o goetiroedd presennol a sicrhau iddynt ddynodiad Coedwig Genedlaethol. Byddwn yn cefnogi cymunedau i greu 30 o goetiroedd newydd a chysylltu ardaloedd cynefin. Byddwn yn cryfhau'r amddiffyniadau ar gyfer coetiroedd hynafol. Byddwn yn harneisio potensial economaidd, diwylliannol a hamdden y Goedwig Genedlaethol mewn ymgynghoriad â chymunedau lleol, gan adeiladu ar ein cynnydd tuag at greu diwydiant coed cynaliadwy.
 3. Creu system newydd o gymorth fferm a fydd yn cynyddu pŵer amddiffynnol natur trwy ffermio, gan sicrhau y bydd bwydydd  yng Nghymru yn cael eu cynhyrchu o fewn terfynau amgylcheddol. Dim ond ar gyfer cynhyrchu bwyd sy'n sicrhau canlyniadau amgylcheddol ychwanegol y bydd ffermwyr yn derbyn cymhorthdal ​​cyhoeddus. Byddwn yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol Cymru i annog cyflenwi bwyd o ffynonellau lleol yng Nghymru.
 4. Sicrhau diogelwch tomenni glo trwy gyflwyno deddfwriaeth i ddelio ag etifeddiaeth canrifoedd o fwyngloddio, gan gryfhau pwerau awdurdodau lleol i sicrhau bod y cyhoedd a'r amgylchedd yn cael eu diogelu.
 5. Ariannu amddiffyniad rhag llifogydd ychwanegol i fwy na 45,000 o gartrefi. Byddwn yn darparu rheolaeth llifogydd ar sail natur ym mhob dalgylch afon fawr i ehangu cynefinoedd gwlyptir a choetir ar yr un pryd â lleddfu pwysau ar amddiffynfeydd caled. Byddwn yn deddfu i gryfhau'r gofynion ar gyfer defnyddio systemau draenio cynaliadwy sy'n darparu cynefin bywyd gwyllt.
 6. Gosod y safonau rhyngwladol uchaf o ansawdd aer mewn cyfraith trwy Ddeddf Aer Glân i Gymru, yn gyson â chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd. Byddwn yn ehangu'r ddarpariaeth o fonitro ansawdd aer i annog newid cadarnhaol mewn ymddygiad gyda golwg ar ostwng a dileu llygredd yn y ffynhonnell.
 7. Dynodi Parc Cenedlaethol newydd i gwmpasu Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Byddwn yn dechrau dynodi dyfroedd mewndirol Cymru ar gyfer hamdden, gan fonitro mwy ar ansawdd y dŵr fel bod afonydd yn cyrraedd yr un safonau uchel â thraethau Cymru. Byddwn yn sefydlu cynllun wedi'i dargedu i hyrwyddo gwaith adfer cynefinoedd morwellt a morfeydd heli ar hyd ein harfordir.
 1. Cefnogi 80 o ganolfannau ailddefnyddio ac atgyweirio yng nghanol trefi a dwyn ynghyd rwydwaith her sero-wastraff, yn seiliedig ar leoliadau, i gefnogi newid diwylliannol mewn busnesau a chymunedau.
 2. Cynnal ein polisi o wrthwynebu cloddio am danwydd ffosil yng Nghymru, ar dir ac yn nyfroedd Cymru, gan ddefnyddio'r pwerau sydd ar gael inni. Byddwn yn ehangu cynhyrchu ynni adnewyddadwy gan gyrff cyhoeddus a grwpiau cymunedol yng Nghymru i lefel dros 100MW erbyn 2026, gan weithio tuag at ein targed o 1GW o ran capasiti ynni adnewyddaday yn y sector cyhoeddus ac yn ein cymunedau erbyn 2030.
 3. Gorfodi moratoriwm ar ganiatâd yn achos pob cyfleuster llosgi mawr
 4. Datblygu model cenedlaethol ar gyfer rheoleiddio lles anifeiliaid, cyflwyno cofrestriad ar gyfer sefydliadau lles anifeiliaid, bridwyr masnachol anifeiliaid anwes neu ar gyfer saethu, ac arddangosion anifeiliaid. Byddwn yn gwella'r cymwysterau i arolygwyr lles anifeiliaid i godi eu statws proffesiynol. Bydd angen teledu cylch cyfyng ym mhob lladd-dy, byddwn yn gwahardd defnyddio maglau, ac yn cyfyngu ar ddefnyddio cewyll ar gyfer anifeiliaid a ffermir. Ni fyddwn yn caniatáu difa moch daear i reoli lledaeniad TB mewn gwartheg.
 5. Ehangu'r cynllun llwyddiannus sy'n cefnogi grwpiau cymunedol ledled Cymru i greu neu wella’n sylweddol y mannau gwyrdd hygyrch sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gymunedau lleol, gan gynnwys:

  2000 o safleoedd cynefin peillwyr.

  1000 o safleoedd tyfu bwyd cymunedol.

  200 o berllannau cymunedol yn tyfu ffrwythau brodorol.

  100 o ‘Goedwigoedd Bach’ - coetiroedd trwchus ac amrywiol o faint cwrt tennis.

  50 o gynlluniau creu cynefinoedd mewn gorsafoedd rheilffordd a chyfnewidfeydd trafnidiaeth.

  50 o erddi synhwyraidd at ddibenion therapiwtig, wedi'u darparu mewn partneriaeth ag elusennau iechyd a GIG Cymru.

Dyfodol gwyrddach yw'r unig ddyfodol hyfyw sydd gennym.

Rhaid i'r broses o ddatblygu perthynas fwy cynaliadwy â'r byd naturiol ddechrau yn ein cymunedau lleol - cael mynediad i fannau gwyrdd lleol oherwydd y buddiannau llesol, economi leol sy'n osgoi gwastraff, ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol, bwyd a dyfir yn lleol, a chadw pob cymuned yn ddiogel rhag effaith llygredd a'r hinsawdd sy'n newid.

Bydd y math o drawsnewidiad gwyrdd y bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn ei gyflawni yn integreiddio ein camau cadarnhaol dros natur i fwy o'n gweithgaredd economaidd - o ffermio defaid i gynhyrchu dur - byddwn yn blaenoriaethu buddsoddiad yn y sgiliau sydd eu hangen arnom i baratoi ein dinasyddion i gwrdd â'r heriau a gawn o newid yn yr hinsawdd.

Rhaid i ddyfodol gwyrddach fod yn ddyfodol tecach hefyd ac ni allwn ddibynnu ar y farchnad rydd i'w gyflawni. Fel y dangosodd yr argyfwng iechyd diweddar, mae gweithredu ar y cyd, gyda chefnogaeth llywodraeth leol a chenedlaethol gymaint yn fwy effeithiol i sicrhau newid ystyrlon.

Byddwn yn sicrhau bod natur a hinsawdd ar agenda pob busnes gwasanaeth cyhoeddus a sector preifat, a byddwn yn edrych i weld enillion amgylcheddol ar unrhyw fuddsoddiad cyhoeddus.

Nid argyfwng ar y gweill i’r byd yw'r argyfwng hinsawdd a natur. Mae yma eisoes, ac mae gan Lafur Cymru y weledigaeth a'r uchelgais i gynllunio dyfodol gwell, tecach a gwyrddach i ni i gyd.

Beth wnaethom mewn llywodraeth

 • Mae ein cynllun Cartrefi Cynnes wedi gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn mwy na 60,000 o gartrefi, gan leihau biliau tanwydd a gwella iechyd.
 • Trwy ein cyllid i Gyfoeth Naturiol Cymru, rydym yn amddiffyn dros 70,000 o gartrefi rhag llifogydd. Rydym hefyd wedi ariannu awdurdodau lleol i adeiladu rhwydwaith o amddiffynfeydd llifogydd i amddiffyn degau o filoedd yn fwy, lefel uwch o fuddsoddiad mewn amddiffyn rhag llifogydd nag unrhyw le yn y DU lle mae'r Torïaid wrth y llyw.
 • Trwy osod targedau ailgylchu, gwario £1 biliwn ers 2000 ar wella’r broses o gasglu gwastraff, a gwahardd plastigau untro, mae llywodraeth Lafur Cymru wedi rhoi Cymru ar y blaen yn fyd-eang o ran ailgylchu.
 • Ers i ni lansio Coedwig Genedlaethol i Gymru, rydym wedi cefnogi mwy na 30 o fusnesau coedwigaeth Cymru i adeiladu'r sylfeini ar gyfer plannu mwy o goed a chynnig hwb sylweddol i’r diwydiant coed cynaliadwy.
 • Mae ffracio wedi cael ei wahardd yng Nghymru gan y llywodraeth Lafur Cymru hon, ac mae llai a llai o danwydd ffosil yn cael ei gloddio yng Nghymru.
 • Trwy gynnal y safonau dŵr ymdrochi uchaf yn y DU, mae traethau Cymru wedi sicrhau dros 40 o Wobrau Baner Las
 • Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi cadw'r wlad yn rhydd rhag tyfu cnydau a addaswyd yn enetig.
 • Rydym wedi cyflwyno rheoliadau llym i leihau llygredd amaethyddol a fydd yn helpu ffermwyr i chwarae eu rhan i wella iechyd ein hafonydd.
 • Cyflwyno rheoliad i wahardd gwerthiant cŵn bach a chathod bach trydydd parti, a elwir yn gyffredin yn ‘Gyfraith Lucy,’ ac rydym wedi gwahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau.
 • Trwy ein rhaglen Cymru ac Affrica, rydym wedi plannu mwy na 15 miliwn o goed yn Uganda gan sicrhau bywoliaeth, amddiffyn cymunedau, a helpu’r amgylchedd.