PENNOD 9.
Ein Cartrefi, Cymunedau a Chynghorau

Addewid Llafur Cymru i Gymru

Byddwn yn:

 1. Cynnal ein cyllid i 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac ehangu eu nifer o 100 dros dymor y Senedd nesaf.
 2. Adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon-isel newydd i'w rhentu. Byddwn hefyd yn cefnogi tai cydweithredol, mentrau a arweinir gan y gymuned, ac ymddiriedolaethau tir cymunedol. Byddwn yn parhau i wella tai presennol, helpu mynd i’r afael â thlodi tanwydd, creu swyddi y mae mawr eu hangen, cyfleoedd am swyddi a chadwyni cyflenwi.   
 3. Adeiladu yn y ffordd iawn, gan ddefnyddio deunyddiau sydd â lefelau isel o garbon wedi'i ymgorffori ynddynt, fel pren, ac yn benodol pren o Gymru, gan greu strategaeth ddiwydiannol sy’n seiliedig ar bren a all ddatblygu a chynnal cynhyrchu a phrosesu gwerth uchel i bren Cymru. Bydd hyn yn mynd â ni ymhellach o ran ymdrin â thlodi tanwydd, creu swyddi cynaliadwy a darparu cyfleoedd ymchwil a hyfforddi.
 4. Helpu busnesau i weithio'n gydweithredol i gefnogi cadwyni cyflenwi lleol, gan gynnwys gwasanaethau cyflenwi a logisteg lleol i alluogi ein cymunedau i ddod yn fwy cynaliadwy ac yn fwy ystwyth yn economaidd.
 5. Cadw’r cynnydd o 1% yn y Dreth Trafodiadau Tir a godir ar bryniannau ail gartrefi. Byddwn yn gweithio gyda chymunedau i archwilio a datblygu mesurau treth, cynllunio a thai effeithiol - a allai gynnwys cyfraddau lleol i’r Dreth Trafodiadau Tir - i sicrhau bod buddiannau pobl leol yn cael eu gwarchod.
 6. Gwella diogelwch adeiladau fel bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi. Ochr yn ochr â'r gwaith pwysig hwn, byddwn yn datblygu cronfa diogelwch tân ar gyfer adeiladau presennol.
 1. Deddfu i weithredu ar argymhellion Comisiwn y Gyfraith mewn perthynas â phrydles a sicrhau bod taliadau ystad am fannau agored cyhoeddus a chyfleusterau cyhoeddus yn cael eu talu mewn ffordd sy'n deg.
 2. Cryfhau ymreolaeth ac effeithiolrwydd llywodraeth leol i'w gwneud yn fwy llwyddiannus wrth ddarparu gwasanaethau. Ar draws y llywodraeth, byddwn yn ystyried lle y gellir dod â gwasanaethau a chontractau yn ôl yn gynaliadwy ac yn fforddiadwy i mewn i sector cyhoeddus cryfach.
 3. Lleihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau lleol fel eu bod yn bwrw ymlaen â'u gwaith hanfodol bwysig, gan gynnwys newid y fframwaith perfformiad ar gyfer llywodraeth leol er mwyn galluogi gwell arloesi, tryloywder a pherchnogaeth leol.
 4. Sicrhau bod gan bob rhanbarth yng Nghymru ddulliau effeithiol ac atebol yn ddemocrataidd o ddatblygu economïau'r dyfodol gyda chynllunio trafnidiaeth ranbarthol a defnydd tir cydgysylltiedig.
 5. Byddwn yn datblygu cynllun cenedlaethol sy'n cyfyngu rhent i lefelau lwfans tai lleol i deuluoedd a phobl ifanc sydd wedi'u prisio allan o'r farchnad rhentu preifat a'r rheini sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Byddwn yn sicrhau bod landlordiaid Rhentu Doeth Cymru yn ymateb yn gyflym i gwynion am hiliaeth a throseddau casineb ac yn cynnig cefnogaeth briodol.
 6. Datblygu cyfleusterau ailgylchu cymunedol yng nghanol trefi a hyrwyddo cyfleusterau atgyweirio ac ailddefnyddio i annog siopa diwastraff. Gan weithio mewn partneriaeth â Chynghorau, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol, byddwn yn creu mwy o fannau gwyrdd cymunedol yng nghanol trefi. Byddwn yn addasu mannau cyhoeddus i ddibenion digwyddiadau awyr agored, marchnadoedd, gwerthwyr stryd, parciau ’dros dro’, a pharciau bach.

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol, mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i wneud ein dinasoedd, ein trefi a'n pentrefi yn lleoedd da i fyw a gweithio ynddynt - yn hygyrch o ran trafnidiaeth gyhoeddus, yn lanach ac yn wyrddach, lle mae llesiant y gymuned gyfan o'r pwys mwyaf.

Rydym i gyd yn gwerthfawrogi, efallai nawr yn fwy nag erioed, yr hyn y mae'n ei olygu i gael to diogel dros ein pennau a rhywle i'w alw'n gartref. Bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i adeiladu cartrefi ar gyfer y dyfodol - cartrefi cadarn sy'n ddiogel o ran hinsawdd, rhai y mae teuluoedd eu heisiau ac yn gallu fforddio eu rhentu neu eu prynu.

Rhoddodd profiad y pandemig reswm inni ddiolch i’n cynghorwyr lleol, arweinwyr lleol, a gweithwyr cynghorau lleol am gynnal gwasanaethau allweddol. Mae'r gwasanaethau hyn yn rhan o'r glud sy'n clymu ein cymunedau gyda'i gilydd, a llywodraeth leol sy'n darparu’r modd i bobl benderfynu sut maen nhw am i'w pentrefi, trefi a dinasoedd gael eu rhedeg. Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau lleol a democratiaeth leol.

Yng Nghymru, mae gennym hefyd draddodiad hir o edrych ar ôl ein gilydd trwy wirfoddoli, trwy sefydliadau elusennol lleol, grwpiau ffydd a chymdeithasau cymunedol. Rydym yn deall yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd pobl o bob cefndir yn gweithio gyda'i gilydd gyda pharch cyfartal. A byddwn bob amser yn rhoi cydweithredu o flaen cystadlu.

Mae'r pandemig wedi dod â llawer o newidiadau i'n ffyrdd o weithio, o deithio ac o dreulio ein hamser hamdden. Bydd Llafur Cymru yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae'r newidiadau hyn yn eu cynnig. Wrth i rôl mân-werthu a gwasanaethau yn ein trefi a'n dinasoedd newid, byddwn yn sicrhau eu bod yn dal i ffynnu fel canolfannau cyfnewid cymdeithasol, gwasanaethau cyhoeddus, addysg, iechyd, hamdden, chwaraeon a diwylliant. 

Beth wnaethom mewn llywodraeth

 • Rydym wedi buddsoddi £2bn mewn tai dros y pum mlynedd diwethaf, wedi gweithredu Safon Ansawdd Tai Cymru a chychwyn y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio. Er gwaethaf y pandemig coronafeirws, rydym wedi cyflawni ein haddewid i adeiladu 20,000 o gartrefi fforddiadwy ledled Cymru.
 • Mae ein Rhaglen Tai Arloesol pedair blynedd gwerth £140m wedi cyflymu cefnogaeth i ddyluniadau tai newydd ac arloesol i fodloni heriau gan gynnwys yr angen dybryd am dai, tlodi tanwydd, newid yn yr hinsawdd a newid demograffig - bydd yn darparu tua 1,900 o gartrefi.
 • Bydd ein Deddf Rhentu Cartrefi (2016) yn gwneud rhentu cartref yng Nghymru yn symlach ac yn decach a bydd ein Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) yn golygu y bydd diogelwch deiliadaeth yng Nghymru yn fwy nag mewn mannau eraill yn y DU.
 • Rydym wedi cartrefu'r nifer uchaf erioed o bobl ddigartref trwy gydol y pandemig.
 • Er gwaethaf holl heriau Covid, cwblhaodd Llywodraeth Cymru'r broses ddeddfwriaethol i ddeddfu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, gan roi cynghorau ar sylfaen gref ar gyfer yr 21ain Ganrif a galluogi pobl dros 16 oed i bleidleisio yn eu hetholiadau lleol nesaf.
 • Yn dilyn dyddiau tywyllaf cyni’r Torïaid, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mewn Llywodraeth Leol gyda setliadau olynol sydd wedi cadw gwasanaethau hanfodol.
 • Mae ein buddsoddiad o £110m mewn Trawsnewid Trefi yn gweithio i ailddylunio ac adfywio canol ein trefi.
 • Rydym wedi ariannu 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i helpu i wneud ein cymunedau'n fwy diogel. Mae'r swyddogion hyn yn darparu dull gwerthfawr o gyfathrebu rhwng pobl a'r heddlu, gan rymuso cymunedau lleol a helpu i ddatrys problemau ar lefel leol.
 • Mae Llywodraeth Lafur Cymru ac awdurdodau lleol wedi datblygu eu capasiti rhanbarthol i gyflenwi prosiectau buddsoddi gyda Chydlynwyr Rhanbarthol, gan adeiladu partneriaethau ag awdurdodau lleol a sefydliadau rhanbarthol eraill.
 • Datblygwyd fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer cynllunio defnydd tir i roi blaenoriaeth i gynnal y defnydd o'r iaith Gymraeg mewn cymunedau.