SYMUD CYMRU
YMLAEN

Cyflwyniad

Mae’r pandemig hwn wedi gadael ei ôl arnom ni i gyd. Mae llawer ohonom wedi colli aelodau o’r teulu, ffrindiau a chymdogion i Covid-19, ac rydym yn gwybod bod eraill yn dal i gael trafferth ymdopi ag effaith barhaus y clefyd ar eu hiechyd a’u lles.

Rydym ni i gyd wedi brwydro yn erbyn y pandemig. Mae ein dyled yn fawr i arwyr y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yr heddlu, addysg, gweithwyr allweddol eraill a gwirfoddolwyr di-rif. Rydym wedi dibynnu arnyn nhw i gyd i’n helpu trwy’r argyfwng. Ar yr un pryd, rydym ni i gyd wedi chwarae ein rhan i gadw pethau i fynd, yn aml yn yr amodau mwyaf anodd. Rhaid i ni beidio â pheryglu’r gwaith caled a’r aberthau hynny.

Undod cymdeithasol yw’r hyn sydd wrth wraidd y mudiad Llafur. Ni fu hynny erioed mor amlwg yng Nghymru nag yn ystod y cyfnod ofnadwy hwn. Rydym wedi sefyll gyda’n gilydd, ysgwydd wrth ysgwydd, gan weithio gyda’r gwledydd datganoledig eraill a Llywodraeth y Deyrnas Unedig pryd bynnag y gallem.

Dyma rai o’r camau penodol rydym wedi’u cymryd i ymladd yn erbyn y pandemig.

Dylai’r clod ar gyfer pob un ohonynt fynd i’r rhai sydd wedi gweithio mor galed i’w darparu, gyda chymorth eich Llywodraeth Lafur Cymru, i:

Mae pobl Cymru yn gofalu am ei gilydd; rydym yn helpu pobl sy’n cael anhawster, ac rydym yn deall cymaint yn fwy y gallwn ei gyflawni pan fyddwn yn cydweithio. Mae Llafur Cymru yn rhannu’r un gwerthoedd ac mae eich Llywodraeth Lafur Cymru wedi dangos sut i roi’r gwerthoedd hynny ar waith. Nid yw’r un blaid arall yng Nghymru yn dod yn agos at ddangos y gellir ymddiried ynddi i wneud y peth iawn ar gyfer holl bobl Cymru.

Wrth i ni weithio gyda’n gilydd i symud ymlaen y tu hwnt i’r pandemig, mae Llafur Cymru yn awyddus i greu Cymru wahanol, gynaliadwy a chyffrous y dyfodol, wedi’i hadeiladu ar y gwerthoedd sy’n ein nodweddu fel cenedl.

Mae gan Lafur Cymru y profiad a’r weledigaeth i arwain adferiad Cymru o’r pandemig, ac rydym yn addo i bobl Cymru y byddwn yn buddsoddi yn ein GIG i’w roi ar y trywydd iawn, gan gynnwys ysgol feddygol newydd yng Ngogledd Cymru; byddwn yn talu cyflog byw go iawn i’n gweithwyr gofal; byddwn yn ariannu hyd at 1,800 o staff tiwtora ychwanegol mewn ysgolion i sicrhau nad yw ein plant yn cael eu gadael ar ôl; byddwn yn cynnig sicrwydd o waith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i’n pobl ifanc; byddwn yn rhoi terfyn ar ddefnyddio’r plastigion untro sy’n creu’r sbwriel mwyaf; byddwn yn rhoi mwy o swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu ar ein strydoedd; byddwn yn adeiladu 20,000 o gartrefi carbon isel newydd gan greu miloedd o swyddi newydd, yn ogystal â chymaint yn fwy.

Pan edrychaf yn ôl dros y misoedd anodd ers mis Mawrth y llynedd, credaf mai’r hyn a fydd yn aros yn hir yn fy nghof, yn ogystal â’r tristwch parhaus wrth feddwl am y bywydau a’r bywoliaethau a gollwyd ac a ddifrodwyd, yw’r miloedd ar filoedd o weithredoedd bach o garedigrwydd. Y profiad hwnnw o ofalu am ein gilydd yw’r hyn rydym eisiau adeiladu arno a’i ddatblygu i’r dyfodol.

Yn y maniffesto hwn, amlinellwn sut yn union y byddwn yn creu’r Gymru rydym ni i gyd yn dymuno ei chael. Fe’ch anogaf i’w ddarllen ac ymuno â ni wrth Symud Cymru Ymlaen.

Mark Drakeford
Arweinydd Llafur Cymru a Phrif Weinidog

ADDEWIDION ᐁ ManiFfesto ᐁ ein cynllun cyllid
lawrlwytho ManifFesto PDF LAWRLWYTHO HAWDD EI DDEALL MANIFFESTO PDF

Addewidion Llafur Cymru

1. Adferiad ar ôl Covid

Y rhaglen dal i fyny fwyaf yn ein GIG a'n hysgolion ac ysgol feddygol newydd ar gyfer Gogledd Cymru

  • Byddwn yn rhoi ein Cynllun Adfer y GIG ar waith ar y diwrnod cyntaf i roi hwb i'r gwasanaethau a'r driniaeth sydd eu hangen i gadw Cymru'n iach. Byddwn yn darparu ysgol feddygol newydd yng Ngogledd Cymru i hybu hyfforddiant gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru.
  • Byddwn yn adfer ac yn codi safonau ar gyfer ein pobl ifanc gyda chynllun mawr i ddal i fyny mewn ysgolion, gan gyflogi 1,800 o staff tiwtora ychwanegol fel nad oes unrhyw un o'n pobl ifanc yn cael eu gadael ar ôl.

2. Gwarant i Bobl Ifanc

Cynnig gwaith, addysg neu hyfforddiant i bawb dan 25 oed

  • Mae adferiad sy'n Symud Cymru Ymlaen yn golygu economi sy'n gweithio i bawb. Dyna pam y bydd Llafur Cymru yn cynorthwyo ein pobl ifanc ac yn gwarantu cynnig o waith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o dan 25 oed.

Mae'r cynnig hwn yn cynnwys y bobl ifanc fydd yn elwa o 125,000 o brentisiaethau newydd Llafur Cymru i roi llwybrau o ansawdd uchel i bobl o bob oedran i swyddi gwell. 

3. Bargen Deg ar gyfer Gofal

Y Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr gofal 

  • Yn wyneb pandemig byd-eang, mae ymroddiad y gweithlu gofal cymdeithasol wedi ysbrydoli cenedl. Bydd Llafur Cymru yn cyflwyno'r Cyflog Byw Gwirioneddol i'n holl staff gofal cymdeithasol.

Byddwn yn parhau i gapio ffioedd gofal dibreswyl a chynnal y terfyn cyfalaf ar £50,000, gan helpu pobl i gadw mwy o'u cynilion cyn talu am ofal nag unrhyw genedl arall yn y DU.

4. Gwlad Wyrddach

Dileu mwy o blastigau untro a chreu Coedwig Genedlaethol i Gymru

  • Mae harddwch naturiol Cymru yn rhodd i'w rhannu a'i gwarchod. Mae Llafur Cymru yn deall y risgiau i'n treftadaeth gyffredin a achosir gan newid yn yr hinsawdd a phwysau amgylcheddol arall. 
  • Byddwn yn dileu'r defnydd o blastigau untro sy’n aml yn cael eu taflu fel sbwriel, gan arbed ein moroedd a'n cefn gwlad rhag pla llygredd plastig. Bydd Llafur Cymru yn ymestyn Coedwig Genedlaethol newydd Cymru i hyrwyddo ein tirwedd, hybu twristiaeth gynaliadwy a chefnogi ein heconomi werdd. 

5. Cymunedau Mwy Diogel

Mwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ar ein strydoedd 

  • Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi camu i'r adwy i ariannu 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

Byddwn yn cynyddu'r gefnogaeth hon i ariannu 600 o swyddogion ond mae’r Torïaid yn bwriadu torri pob swydd.

6. Swyddi Newydd i Gymru

Creu miloedd o swyddi mewn chwyldro adeiladu tai carbon isel  

  • Bydd Llywodraeth Lafur nesaf Cymru yn adeiladu Cymru wyrddach gyda swyddi sy'n addas ar gyfer y dyfodol ac yn darparu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel newydd i'w rhentu. 
  • Bydd Llafur Cymru yn symud economi Cymru ymlaen gyda chartrefi gwyrddach, ysbytai, ysgolion, canol trefi a thrafnidiaeth yn gyrru swyddi newydd mewn cyfnod pontio radical i Gymru di-garbon. 

MANIFfESTO